Regulamin Porozumienia Organizacji Pozarządowych

REGULAMIN
 Porozumienia Organizacji Pozarządowych Bielska-Białej


Preambuła

Głównym celem powołanego Porozumienia Organizacji Pozarządowych jest integracja środowiska III sektora z Bielska-Białej, a zasadą działania będzie motto:
„Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”.
Cele porozumienia realizowane będą przez wspólne i zorganizowane działania w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi m.in. poprzez:

a) współpracę z grupami zorganizowanymi oraz grupami nieformalnymi,
b) współpracę z sektorem administracji rządowej, samorządowej oraz biznesu,
c) promowanie idei partnerstwa, współpracy i porozumienia, jako metody integracji
i współdziałania środowiska organizacji pozarządowych,
d) wspieranie inicjatyw organizacji należących do Porozumienia,
e) budowanie i promocja pozytywnego wizerunku III Sektora,
f) wymianę doświadczeń organizacji należących do Porozumienia,
g) budowę trwałego forum wymiany doświadczeń i współpracy organizacji pozarządowych,
h) opracowanie i wdrażanie standardów współpracy organizacji pozarządowych z sektorem I i II.

§ 1

ROZDZIAŁ I
ZASADY CZŁONKOSTWA

1. Porozumienie Organizacji Pozarządowych Bielska-Białej, zwane w dalszej części Porozumieniem opiera się na partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Bielska-Białej.
2. Porozumienie działa na zasadzie nieformalnej grupy partnerskiej, nie posiada osobowości prawnej, nie stanowi odrębnego podmiotu w rozumieniu prawa, a także nie podlega obowiązkowi rejestracji.
3. Porozumienie nie zaciąga żadnych zobowiązań finansowych.
4. Członkiem Porozumienia jest organizacja pozarządowa rozumiana w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), działająca na terenie miasta Bielska-Białej, która akceptuje i wspiera cele, formy działania i zasady funkcjonowania Porozumienia.
5. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się członkowstwo pozarządowych grup nieformalnych.
6. Porozumienie nie ma charakteru politycznego i nie jest związane z żadną partią polityczną,
7. Porozumienie, jako organizacja nie uczestniczy w wyborach politycznych jednak nie zabrania organizacjom członkowskim udziału w wyborach i aktywnej działalności politycznej.
8. Porozumienie jest światopoglądowo neutralne i w swej działalności nie przedstawia stanowiska, co do szczegółowych celów statutowych swoich członków,
9. Porozumienie ma charakter otwarty, co oznacza, iż każda organizacja pozarządowa działająca na terenie miasta Bielska-Białej może przystąpić do Porozumienia / wystąpić z Porozumienia z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
10. Organizacja pozarządowa przystępuje do Porozumienia na podstawie podjętej przez właściwe organy zgodne ze statutem organizacji decyzji o przystąpieniu do Porozumienia.
11. Decyzja o przystąpieniu organizacji do Porozumienia powinna być wyrażona w formie pisemnej deklaracji członkowskiej, podpisanej przez osoby upoważnione do wyrażania oświadczeń woli.
12. Decyzję o przystąpieniu do Porozumienia, organizacja składa do Komisji Koordynacyjnej.
13. Decyzję o przyjęciu aplikującej organizacji do Porozumienia, podejmuje Komisja Koordynacyjna na swoim spotkaniu większością głosów przy obecności kworum składu.

§ 2

1. Organizacja będąca Członkiem Porozumienia deleguje swojego przedstawiciela do stałego kontaktu oraz uczestnictwa w działalności Porozumienia.
2. Podczas spotkań Porozumienia organizacja może być reprezentowana przez dowolną ilość przedstawicieli z głosem doradczym.

§ 3

Członkowie Porozumienia mają pełne i równe prawo udziału w Porozumieniu i podejmowaniu decyzji zgodnie z przepisami zawartymi w niniejszym regulaminie.

§ 4

1. Wykluczenie członkostwa w Porozumieniu może nastąpić na skutek:
a. rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu,
b. rażącego sprzeniewierzenia się celom, dla której zostało powołane Porozumienie.
2. Wykluczenie członkostwa następuje na mocy decyzji podjętej przez Komisje Koordynacyjną, od decyzji której przysługuje odwołanie do Forum Porozumienia.
3. Ustanie członkostwa w Porozumieniu następuje na skutek:
a. rezygnacji złożonej przez członka Porozumienia w formie przewidzianej przez przepisy organizacji oraz podpisanej przez osoby upoważnione do wyrażania oświadczeń woli,
b. rozwiązania organizacji członkowskiej.
4. O ustaniu członkostwa organizacja zawiadamia Komisje Koordynacyjną w formie pisemnej.

§5

ROZDZIAŁ II
ORGANY POROZUMIENIA

Organami Porozumienia są:

1. Forum Porozumienia.
2. Komisja Koordynacyjna.

FORUM POROZUMIENIA

1. W skład Forum Porozumienia wchodzą przedstawiciele wszystkich organizacji pozarządowych, będący członkami Porozumienia.
2. Forum Porozumienia obraduje w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
3. Forum Porozumienia zwołuje Komisja Koordynacyjna z własnej inicjatywy lub na wniosek, co najmniej 1/4 członków Porozumienia.
4. Forum Porozumienia może zdecydować o ustanowieniu cyklicznych spotkań
w ramach Porozumienia.
5. Każdy Członek Porozumienia posiada jeden głos we wszystkich głosowaniach formalnych.

§ 6

Do kompetencji Forum Porozumienia należy:

1. Określanie ogólnych kierunków i strategii działania Porozumienia,
2. Opiniowanie projektów oraz działań realizowanych przez zespoły zadaniowe,
3. Powoływanie i odwoływanie Komisji Koordynacyjnej,
4. Wybór Komisji Koordynacyjnej następuje w głosowaniu tajnym lub jawny zwykłą większością głosów.
5. Wybór trybu głosowania jawnego lub tajnego dokonuje się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
6. Decydowanie o zmianach w dokumentach programowych Porozumienia,
7. Rozpatrywanie decyzji Komisji Koordynacyjnej o wykluczeniu,
8. Pozostałe działania realizujące cele Porozumienia niezastrzeżone do kompetencji innych organów.
9. Opiniowanie strategicznych dokumentów samorządowych (budżet, uchwały, dotyczące współpracy z NGO, strategie rozwoju miasta itp.).

§ 7

1. Decyzje strategiczne i programowe Forum Porozumienia podejmowane są większością 3/5 głosów obecnych członków na zebraniu Forum przy obecności kworum.
2. W bardzo pilnych sprawach i przypadku niemożliwości spotkania się forum, decyzje mogą być również podejmowane drogą mailową, przy czym taką decyzję podejmuje Komisja Koordynacyjna.
3. Każdemu członkowi Porozumienia przysługuje jeden głos, bez względu na ilość osób reprezentujących go na Forum Porozumienia.

§ 8

KOMISJA KOORDYNACYJNA

1. Komisja Koordynacyjna wybierana jest przez Forum Porozumienia na jednoroczną kadencję w głosowaniu tajnym lub jawny zwykłą większością głosów.
2. Komisja Koordynacyjna składa się z 5 do 7 przedstawicieli Porozumienia.
3. Komisja Koordynacyjna na pierwszym spotkaniu wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego w głosowaniu tajnym lub jawnym.
4. Pracami Komisji Koordynacyjnej kieruje Przewodniczący Komisji.
5. Przewodniczący wybierany jest na półroczną kadencję.
6. Po zakończeniu kadencji Przewodniczącego, Komisja Koordynacyjna przeprowadza kolejne wybory następnego przewodniczącego.
7. Kadencja rozpoczyna się z chwilą wyboru Komisji Koordynacyjnej.
8. Wybór trybu głosowania jawnego lub tajnego dokonuje się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
9. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Komisji Koordynacyjnej, członkostwo obejmuje przedstawiciel, który otrzymał w głosowaniu kolejną największą liczbę głosów.
10. W przypadku braku kandydata na zwolnione w trakcie kadencji miejsce w Komisji Koordynacyjnej organizowane są wybory uzupełniające przez Forum Porozumienia.
11. Rezygnacja z członkostwa w Komisji Koordynacyjnej następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia do Komisji Koordynacyjnej.

§ 9

1. Posiedzenia Komisji Koordynacyjnej zwołuje Przewodniczący
2. Posiedzenia Komisji Koordynacyjnej zwoływane są w razie potrzeby nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.
3. Przewodniczący Komisji Koordynacyjnej reprezentuje Porozumienie na zewnątrz oraz nadzoruje czynności administracyjno - merytoryczne Komisji Koordynacyjnej.
4. Decyzje Komisji Koordynacyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych członków na zebraniu przy obecności kworum.

§ 10

Do kompetencji Komisji Koordynacyjnej należy:
a) opracowywanie i przygotowywanie tematów do dyskusji na Forum Porozumienia,
b) realizacja ustaleń podjętych na Forum Porozumienia,
c) koordynowanie działań Porozumienia,
d) określanie kierunków działań zespołów zadaniowych,
e) promowanie i budowa wizerunku Porozumienia,
f) powoływanie reprezentacja Porozumienia w danej sprawie i w miarę potrzeb,
g) wydawanie oświadczeń związanych z bieżącymi działaniami.

§ 11

ZESPOŁY ZADANIOWE

1. Zespoły zadaniowe powoływane są przez Forum Porozumienia lub Radę.
2. Zespoły zadaniowe powoływane są w zależności od bieżących potrzeb.

§ 12

Zespoły zadaniowe:
a) realizują zadania określone przez Forum Porozumienia lub Radę w obszarze pojedynczych spraw lub grupy zagadnień,
b) diagnozują potrzeby w obszarze zleconym przez Radę lub Forum Porozumienia i podejmują odpowiednie działania w uzgodnieniu z Radą,
c) informują Radę o przeprowadzonych zadaniach i podjętych działaniach,
d) współpracują z Radą w ramach wykonywanych zadań,
e) z upoważnienia Komisji Koordynacyjnej reprezentują Porozumienie.

§ 13

ROZDZIAŁ III
ZASADY KOMUNIKACJI I TRYB PODEJMOWANIA DECYZJI

Płaszczyzną komunikacji Porozumienia są zebrania Forum Porozumienia. Komunikacja może odbywać się także przy pomocy poczty elektronicznej na podstawie listy mailingowej.

§ 14

1. Zawiadomienie o terminie zwołania Forum Porozumienia, zmianie Regulaminu, wykluczeniu członkostwa, odwołaniu, wyborach władz następują, na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym dniem zebrania.
2. Zawiadomienie następuje w formie mailowej lub telefonicznej.

§ 15

1. Z przeprowadzonych zebrań Porozumienia, w tym także organów Porozumienia, sporządza się protokół sprawozdawczy. Protokół podpisuje prowadzący zebranie i przesyła go drogą internetową do wiadomości wszystkich członków Porozumienia.
2. Wszystkie protokoły przechowywane są przez Radę.

§ 16

ROZDZIAŁ IV
PRZEPISY KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Forum Porozumienia.

§ 17

Zmiana Regulaminu następuje większością 2/3 głosów obecnych Członków Porozumienia na zebraniu Forum Porozumienia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz